Popieerasz nas? Pobeierz karte zasad miasteczka
)

Celami Fundacji NASZE MIASTECZKO są:

 • Podejmowanie wszelkich działań na rzecz harmonijnego i zgodnego z założeniami urbanistycznymi rozwoju Miasteczka Wilanów;
 • Podejmowanie i wspieranie działań mających na celu uszanowanie dziedzictwa historyczno-kulturalnego i przyrodniczego Wilanowa z uwzględnieniem Miasteczka Wilanów;
 • Inicjowanie, wspieranie i promowanie działań o charakterze kulturalnym, społecznym, edukacyjnym i sportowym na rzecz Miasteczka Wilanów i jego mieszkańców;
 • Inicjowanie, wspieranie i promowanie działań zmierzających do ochrony środowiska i krzewienia dbałości o tereny zielone i zrównoważony rozwój Miasteczka Wilanów;
 • Inicjowanie, wspieranie i promowanie działań zmierzających do ochrony i promocji zdrowia mieszkańców Miasteczka Wilanów;
 • Wzmacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasteczka Wilanów;
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywny udział w życiu lokalnej społeczności Miasteczka Wilanów.

Fundacja NASZE MIASTECZKO realizuje cele statutowe prowadząc, wspierając, organizując bądź inicjując:

 • Działania służące upowszechnianiu zasad ładu architektonicznego i urbanistycznego w przestrzeni publicznej;
 • Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: porządek urbanistyczny, ład publiczny, edukacja, nauka, kultura, informacja, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, transport i komunikacja, sport);
 • Działalność wydawniczą;
 • Wykłady, odczyty, sympozja, konferencje, warsztaty;
 • Działania służące rozwojowi regionalnemu;
 • Działania służące wzmacnianiu porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • Działania mające za cel dbałość o przestrzeganie prawa w przestrzeni publicznej przez mieszkańców oraz władze samorządowe;

Fundacja realizuje swe cele również poprzez udział w przedsięwzięciach zgodnych z jej celami statutowymi oraz może wspierać działalności innych osób i instytucji prowadzących działalność zbieżną z jej celami, a także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

News

kwiecień 01, 2015

Park Klimczaka – mniej znaczy więcej

Park Klimczaka – mniej znaczy więcej

Miesięcznik Teraz Wilanów: Park Klimczaka – mniej znaczy więcej…


listopad 06, 2014

Oczy wypełnione pustką

Oczy wypełnione pustką

Artykuł "Oczy wypełnione pustką " w PASSA – tygodnik sąsiadów …


maj 30, 2014

Nie chcą drzewa z metalowymi liśćmi

Nie chcą drzewa z metalowymi liśćmi

Artykuł w Gazeta Wyborcza-Gazeta Stołeczna…


marzec 01, 2015

Balkon - wspólna sprawa

Balkon - wspólna sprawa

Magazyn Teraz Wilanów: Balkon - wspólna sprawa…


październik 16, 2014

(Nie)pożądana galeria w Wilanowie

(Nie)pożądana galeria w Wilanowie

Artykuł "(Nie)pożądana galeria w Wilanowie" w Gazecie: PASSA tygodnik sąsiadów…


maj 10, 2014

AKTYWNOŚĆ PRZEDFUNDACYJNA/INFO WYBRANE WYDARZENIA

W niniejszym dziale przedstawiamy wybrane działania przedfundacyjne, które stanowią o naszym dorobku (materiały są aktualnie wgrywane) i skłoniły nas do założenia Fundacji. Wcześniej funkcjonowaliśmy jako osoby fizyczne, pracownia IN-VI będąca autorem koncepcji urbanistycznej Miasteczka Wilanów czy wspierający się nawzajem mieszkańcy działający w wybranych tematach w tandemie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Miasteczka Wilanów.…

Wykonane przez: ComminT Sp. z o.o.